MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się
Zastosuj dla:
  • Pomoc psychologiczno-pedagogicznaPrzedszkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Program indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

Stan prawny na: 08/01/2014

Czy dla dziecka niepełnosprawnego, które jest już objęte indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym (dalej: IPET) i które będzie realizowało indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne (dalej: IRPP), trzeba opracować indywidualny program nauczania?

W tym przypadku nie ma potrzeby opracowywania odrębnego programu. Natomiast jeśli dziecko byłoby objęte inną formą kształcenia jedynie na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, należałoby opracować odrębny program dla dziecka lub wskazać zakres dostosowania treści programu, który realizuje nauczyciel z grupą.

Jeśli dziecko wymaga indywidualnych zajęć specjalistycznych lub jest objęte zajęciami rewalidacyjnymi na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, to zajęcia te powinny być prowadzone na podstawie indywidualnego programu dla dziecka.

Czemu służy program IPET?

IPET jest programem pokazującym:

  • jak realizować podstawę programową;
  • jak i w jakim zakresie wspierać  dziecko w pokonaniu czy zminimalizowaniu trudności, które mogą utrudniać mu efektywną edukację;
  • z kim i w jaki sposób współpracować w tym zakresie.

Co musi określać program IPET?

  1. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
  2. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku:
    • ucznia niepełnosprawnego (…)
Ukryte