Pomoc psychologiczno-pedagogiczna | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Jak właściwie zorganizować nauczanie indywidualne w przedszkolu

20/05/2014

Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy szkole podstawowej, zgodnie z art. 71 b ust. 1a ustawy o systemie oświaty obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Nauczanie w tym trybie dotyczy wyłącznie dzieci z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Młodszym przedszkolakom nie przysługuje nauczanie indywidualne.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Asystent dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu

16/05/2014

Przepisy nie dają podstaw do zatrudnienia przez dyrektora przedszkola asystentów dla dzieci niepełnosprawnych w swoich placówkach. Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczające do przedszkola może mieć asystenta na podstawie rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W takiej sytuacji dyrektor placówki powinien określić warunki, na jakich osoba wykonująca te usługi będzie przebywać na terenie przedszkola i jaki będzie zakres jej pomocy wobec dziecka.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

01/04/2014

Jakie dokumenty związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczna obowiązują dyrektora i nauczycieli przedszkola po zmianie rozporządzenia? Czy nie trzeba już tworzyć dla ucznia przedszkola Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia ani Planu Działań Wspierających? Wobec tego, w jaki sposób prowadzić dokumentację w tym zakresie?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zmiany w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

25/02/2014

Od 8 maja 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zachowuje ono co do zasady dotychczasowe rozwiązania i doprecyzowuje te regulacje, które budziły wątpliwości interpretacyjne.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Kwalifikacje do pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej

24/02/2014

Czy kurs z kwalifikacjami z terapii pedagogicznej daje uprawnienia do pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej? Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli prowadzi kurs z kwalifikacjami z terapii pedagogicznej. Czy jego ukończenie umożliwia pracę jako terapeuta pedagogiczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej? Czy po kursie można otworzyć prywatny gabinet terapii pedagogicznej? Czy należy skończyć studia podyplomowe w tym zakresie i dopiero wtedy zdobędzie się wykształcenie, które da możliwość pracy w poradni oraz pozwoli otworzyć prywatny gabinet?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Informacja o sposobie realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

14/02/2014

W dokumencie „Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów ucznia) dotycząca form pomocy psychologiczno-pedagogicznej” poza ustalonymi formami pomocy należy określić sposób realizowania tej pomocy w ustępie „Pomoc psychologiczna będzie realizowana w następujący sposób […]”. Jakie informacje należy tam uwzględnić? Dokumentacja dotyczy dzieci, które mają opinię o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zatrudnienie nauczyciela wspierającego dla dziecka bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

16/01/2014

Czteroletnie dziecko w przedszkolu nie ma orzeczenia ani opinii o wczesnym wspomaganiu. Wymaga jednak opieki dodatkowego nauczyciela. Poddaje się jakimkolwiek wpływom tylko w indywidualnym kontakcie. Czy istnieje podstawa prawna, w oparciu o którą, jako dyrektor, mogłabym ubiegać się w organie prowadzącym o przyznanie etatu, czy jego części na zatrudnienie nauczyciela wspierającego udzielanie temu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zajęcia logopedyczne w ramach podstawy programowej

06/11/2013

Czy zajęcia specjalistyczne (np. logopedyczne prowadzone ze specjalistą) dla dziecka w przedszkolu można zaplanować w ramach realizacji podstawy programowej (rodzic przysyła dziecko do przedszkola tylko na realizację podstawy programowej)?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Ograniczenie czasu przebywania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu integracyjnym

28/10/2013

Czy dziecko niepełnosprawne powinno przebywać w przedszkolu więcej niż 5 godzin dziennie? Jesteśmy przedszkolem integracyjnym. Zatrudniamy nauczycieli wspomagających na 5 godzin dziennie. W tym samym czasie przebywają w przedszkolu dzieci niepełnosprawne, czyli od 8 do 13. Czy istnieją jakieś przesłanki, czy też podstawa prawna, aby rodzicom dzieci niepełnosprawnych odmówić pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Postępowanie z dzieckiem sprawiającym trudności edukacyjne

14/10/2013

Pierwsze oznaki trudności edukacyjnych można dostrzec u dziecka w wieku przedszkolnym. Im wcześniej rozpozna się zaburzenia i zacznie im przeciwdziałać, tym terapia będzie skuteczniejsza. Dyrektor przy współpracy z rodzicami i nauczycielami opracowuje metody pracy z dziećmi, aby wspomóc je we właściwej nauce i rozwoju.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte