MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się
Zastosuj dla:
  • PublicznePrzedszkole Publiczne

  • Wynagrodzenia i dodatkiPrzedszkole Wynagrodzenia i dodatki

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Stan prawny na: 10/01/2014

Obecnie w przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego trwają przygotowania do naliczania dodatkowego rocznego wynagrodzenia. Dlatego przypominamy najważniejsze zasady związane z wypłatą trzynastek.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługuje wszystkim pracownikom jednostek budżetowych – z wyjątkiem pracowników zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – a także wymienionym w ustawie żołnierzom oraz funkcjonariuszom.

Podstawą wypłaty tego świadczenia jest ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Uprawnionym do otrzymania tego świadczenia jest pracownik, który podjął zatrudnienie w pierwszym roboczym dniu danego roku. Za ten dzień jest ono wypłacane, jednak pod warunkiem przepracowania całego roku kalendarzowego.

Prawo do trzynastki będzie miał także pracownik, który był zatrudniony w danym zakładzie na podstawie kilku bezpośrednio następujących po sobie umów o pracę.

Przepisy ustawy umożliwiają również wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia pracownikowi, który przepracował w zakładzie co najmniej 6 miesięcy. Wówczas pracodawca wypłaca świadczenie w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku, za który wypłacane jest to wynagrodzenie.

Nie przysługuje więc prawo do tej nagrody pracownikowi, który np. w danym roku przepracował 4 miesiące. Jeżeli jednak pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy w danym roku, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu.

Przepracowanie okresu krótszego niż 6 miesięcy

Ustawa przewiduje pewne wyjątki – dopuszcza możliwość wypłacenia tego świadczenia nawet wówczas, gdy okres pracy w danym roku jest krótszy niż 6 miesięcy.

Warunek przepracowania co najmniej 6 miesięcy nie jest wymagany w niżej wymienionych przypadkach:

  • Nawiązanie stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej).
  • Przykład 1
    Z nauczycielem nawiązano umowę o pracę na zastępstwo nieobecnego, chorego nauczyciela od 1 (…)

Ukryte