Urlopy | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Urlopy

Urlopy macierzyńskie po nowemu

03/07/2013

Realizując politykę prorodzinną i podejmując działania zmniejszające bezrobocie, rząd zaproponował zmianę Kodeksu pracy w zakresie wydłużenia urlopów macierzyńskich. Nowe przepisy obejmują dzieci urodzone po 31 grudnia 2012 r. Zaproponowane zmiany mają również umożliwić rodzicom dziecka dzielenie się uprawnieniami rodzicielskimi związanymi z opieką nad małym dzieckiem.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Urlop nauczyciela zatrudnionego do końca zajęć dydaktycznych

17/06/2013

Czasem z powodu potrzeb organizacyjnych nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela występuje konieczność zatrudnienia nauczyciela w trakcie roku szkolnego. Wówczas nawiązuje się z pracownikiem stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony. Wiążą się z tym konkretne obowiązki pracodawcy, m.in. odnośnie do udzielania urlopu wypoczynkowego.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Ustalenie planu urlopów

12/12/2012

Przepisy dotyczące planu urlopów wypoczynkowych zamieszczono w Kodeksie pracy (dalej: k.p.) w art. 163. Zasadą jest, że pracodawca nie może arbitralnie wyznaczać terminów urlopów i wysyłać pracowników na urlop. Urlopów wypoczynkowych udziela się na podstawie planu urlopów. W związku z tym, że urlop planujemy często z dużym wyprzedzeniem, mogą powstać zmiany, które uniemożliwiają pracownikowi wykorzystanie urlopu w przewidzianym terminie. Zmiany mogą być spowodowane przyczynami leżącymi zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Urlop dla poratowania zdrowia

27/09/2012

Urlop dla poratowania zdrowia jest przyznawany po to, by nauczyciel, który ma kłopoty zdrowotne, mógł wrócić do pełni sił i odzyskać zdolność do pracy. Zgodnie z Kartą Nauczyciela urlop ten przysługuje nauczycielom mianowanym, dyplomowanym i kontraktowym zatrudnionym na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego z ważnych przyczyn

27/09/2012

Stosownie do art. 174 § 3 Kodeksu pracy przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy

27/09/2012

Kwestię udzielania urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy reguluje art. 174¹ Kodeksu pracy. Zgodnie z nim za pisemną zgodą pracownika pracodawca może udzielić pracownikowi takiego urlopu przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między firmą macierzystą a innym pracodawcą. Pracownik składa w tej sprawie do pracodawcy umotywowany wniosek. Podstawą zatrudnienia pracownika u innego pracodawcy jest odrębna umowa o pracę (inny akt, na podstawie którego nawiązywany jest stosunek pracy). W takiej sytuacji nowy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wszystkie świadczenia związane z pracą i płacić stosowne wynagrodzenie.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Urlop bezpłatny w przypadku braku możliwości przeniesienia do innej miejscowości

27/09/2012

Specyficzna sytuacja, która skutkować może przejściem nauczyciela na urlop bezpłatny, ma miejsce w sytuacji, kiedy nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka. Jeżeli takiego podanie nie będzie można uwzględnić z powodu niemożności zatrudnienia pracownika w zawodzie nauczycielskim w miejscu stałego zamieszkania współmałżonka, to wg art. 70 ust. 1 Karty Nauczyciela w takim właśnie przypadku dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, ma obowiązek udzielenia mu urlopu bezpłatnego.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Urlop bezpłatny w związku z przejściem do pracy w administracji oświaty lub nawiązaniem stosunku pracy na podstawie wyboru

27/09/2012

Nauczyciele, którzy: • zostali kuratorami oświaty, • przechodzą do pracy w urzędach administracji rządowej, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi, na stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych, • zostali skierowani do pracy w szkołach działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, • i z którymi został nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru, otrzymują urlop bezpłatny uregulowany w art. 17 ust. 2 i ust. 2a Karty Nauczyciela na czas pełnienia funkcji czy zajmowania tych stanowisk.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Urlop bezpłatny nauczyciela

26/09/2012

Nauczyciele, tak jak i pracownicy innych grup zawodowych, mają prawo do urlopu bezpłatnego. Rozwiązywanie problemów prawnych pojawiających się w związku z korzystaniem przez nauczycieli z tego uprawnienia wymaga znajomości regulacji zawartych zarówno w nauczycielskiej pragmatyce zawodowej – Karcie Nauczyciela, jak i w powszechnym prawie pracy – Kodeksie pracy.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Urlop wypoczynkowy pracowników administracji i obsługi

26/09/2012

Podczas gdy urlop nauczycieli feryjnych reguluje Karta Nauczyciela, urlop nauczycieli nieferyjnych – Karta Nauczyciela i także Kodeks pracy, to o urlopie pracowników administracyjnych i obsługi rozstrzyga Kodeks pracy i ustawa o pracownikach samorządowych.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte