Stosunek pracy - nauczyciele | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Stosunek pracy - nauczyciele

Kryteria doboru pracowników do zwolnienia

25/04/2013

Wielu dyrektorów przedszkoli staje przed koniecznością rozwiązania z nauczycielami stosunku pracy na podstawie art. 20 i nast. Karty Nauczyciela. To do dyrektora należy wybór nauczycieli, z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy, ewentualnie wygaśnie z mocy prawa po uprzednim przeniesieniu w stan nieczynny. Dyrektor jest zobowiązany zastosować przy wyborze odpowiednie kryteria.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

22/03/2013

W praktyce stosunkowo często spotyka się niewłaściwe rozumienie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. W artykule omówiono zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, tryb prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz przysługujące stronom środki odwoławcze.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Likwidacja stanowiska pracy w okresie ochronnym a świadczenie przedemerytalne

18/03/2013

Czy w związku likwidacją stanowiska pomocy nauczyciela w przedszkolu mogę rozwiązać umowę o pracę z pracownicą w okresie chronionym. Likwidacja stanowiska pomocy nauczycielki, związana jest ze zmianami organizacyjnymi w przedszkolu. Zatrudniona osoba to kobieta w wieku 58 lat z 35 - letnim stażem pracy. Wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy i skorzystania z przywileju przejścia na zasiłek przedemerytalny.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zmiana umowy o pracę z nauczycielem w czasie roku szkolnego

24/01/2013

Karta Nauczyciela uzależnia rodzaj nawiązywanego z nauczycielem stosunku pracy od posiadanego przez niego stopnia awansu zawodowego. Warunkiem nawiązania stosunku pracy jest posiadanie przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 Karty Nauczyciela. Przepis art. 10 Karty Nauczyciela w jasny sposób określa, kiedy i na jakiej podstawie powinno nastąpić zatrudnienie nauczyciela. W jednym tylko przypadku, tj. umowy na zastępstwo, zgodnie z art. 91c Karty Nauczyciela, musimy posiłkować się przepisami Kodeksu pracy.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Hospitacje zajęć jako narzędzie oceny pracy nauczyciela

17/01/2013

Ocena pracy nauczyciela jest wymogiem wynikającym z art. 6a Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. Podstawą oceny pracy mają być postulowane wzory zachowań nauczyciela oraz zamierzone wyniki działań pedagogicznych. Aby ocena pracy nauczyciela miała charakter jawny, przejrzysty i zrozumiały, muszą być ustalone obszary, w jakich będziemy dokonywać oceny, kryteria, którymi będziemy się kierować, i narzędzia potrzebne do realizacji tego zadania.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Przydzielanie godzin ponadwymiarowych w czasie trwania roku szkolnego

16/01/2013

Zgodnie z treścią art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela w szczególnych przypadkach, podyktowanych koniecznością realizacji programu wychowania przedszkolnego, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych stosownie do posiadanej specjalizacji. Liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za zgodą nauczyciela, jednak w wymiarze nieprzekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Przedłużenie umowy na zastępstwo nauczycielce w ciąży

30/11/2012

Czy nauczycielce w ciąży zatrudnionej na zastępstwo nieobecnego nauczyciela należy przedłużyć umowę do dnia porodu?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Długość stażu pracowniczego po przywróceniu do pracy

21/11/2012

Pracownik po rozwiązaniu stosunku pracy przez pracodawcę przebywał bez zatrudnienia przez 10 miesięcy, po czym sąd pracy przywrócił go do pracy i zarządził odszkodowanie za trzy miesiące. Jaki okres zaliczyć pracownikowi do stażu pracowniczego?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Kontrola poczty elektronicznej i telefonów pracownika

29/10/2012

Czy pracodawca może kontrolować e-maile i rozmowy telefoniczne pracownika?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Legitymacje służbowe nauczycieli przedszkola

29/10/2012

Czy nauczyciele przedszkoli mają prawo do legitymacji służbowych?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte