Dokumentacja | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Dokumentacja

Powiadomienie kuratora/organu prowadzącego o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej

28/05/2014

W pracach komisji kwalifikacyjnej – a dokładniej podczas posiedzenia komisji rozpatrującej wniosek nauczyciela stażysty o nadanie mu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole i przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny w roli obserwatora. Dyrektor powinien wówczas poinformować w formie pisemnej kuratora oświaty lub organ prowadzący przedszkole o terminie i miejscu zaplanowanego posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Rejestr wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola

28/05/2014

Przedszkole zobowiązane jest do prowadzenia rejestru wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola. Rejestr ten prowadzony jest na podstawie zgromadzonych protokołów powypadkowych. Poniżej znajduje się do pobrania wzór rejestru wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Protokół powypadkowy

27/05/2014

W razie wypadku w przedszkolu specjalnie powołany przez dyrektora przedszkola zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe. Z postępowania sporządza się protokół powypadkowy. Doręcza się go osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Umowa o pracę z osobą niebędącą nauczycielem

27/05/2014

Zajęcia w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli dyrektor nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje, może być zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem. Pobierz wzór umowy o pracę na prowadzenie zajęć dodatkowych z osobą niebędącą nauczycielem.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Procedura organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

21/05/2014

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie takich zajęć wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 25 lat.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

19/05/2014

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje jego dyrektor. Pomocy tej udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni. Poniżej znajduje się do pobrania gotowa procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Protokól zdawczo-odbiorczy przekazania przedszkola

14/05/2014

Przejęcie obowiązków dyrektora przedszkola wiąże się z przejęciem majątku rzeczowego przedszkola – budynku, wyposażenia, stanu magazynu, a także majątku finansowego – stanu gotówki w kasie i banku oraz ksiąg rachunkowych i wszystkich innych znajdujących się w przedszkolu rzeczy. Na tę okoliczność należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, do którego dołącza się inne wymagane prawem dokumenty.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

ZFŚS - oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy

14/05/2014

Przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o to świadczenie. Oznacza to, że status pracownika, czy emeryta lub rencisty nie zawsze gwarantuje otrzymanie świadczenia z ZFŚS. Wniosek o takie świadczenie musi być poparty stosownym oświadczeniem o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wnioskodawcy.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

05/05/2014

Aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola w okresie letnim, rodzic powinien wypełnić i złożyć w przedszkolu kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny. Przedszkole jest zobowiązane do wydania wzoru karty i przyjęcia zgłoszenia. Poniżej zamieszczono przykładowy wzór takiej karty.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Zawiadomienie związku zawodowego o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej

30/04/2014

Na wniosek nauczyciela w skład komisji może wchodzić przedstawiciel związku zawodowego. Dyrektor powinien w formie pisemnej powiadomić odpowiedni oddział związku zawodowego o terminie i miejscu posiedzenia komisji.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte