Kadry i awans | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Kadry i awans

Skierowanie nauczyciela na okresowe badania lekarskie

01/07/2014

Jednym z obowiązków dyrektora przedszkola jest czuwanie nad utrzymaniem kondycji zdrowotnej kadry nauczycielskiej. Wynika to z jednego z wymagań, jakie przed nauczycielami stawia Karta Nauczyciela. Mianowicie – należy spełniać niezbędne warunki zdrowotne, aby wykonywać zawód nauczyciela. W związku z tym dyrektorowi przysługuje prawo do skierowania nauczyciela mianowanego na badania okresowe lub badania kontrolne. Warto podkreślić, że z taki wnioskiem dyrektor może wystąpić z własnej inicjatywy i w każdym czasie, jednak skierowanie musi być celowe. Jeśli natomiast nauczyciel dwukrotnie nie zgłosi się na badanie i nie usprawiedliwi swoje nieobecności, dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z takim nauczycielem.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Skierowanie nauczyciela na dalsze kształcenie zawodowe

20/06/2014

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli z roku na rok maleją. W tym roku samorządy mogły zmniejszyć fundusze przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli do 0,5% rocznych środków, z jakich są finansowane pensje pedagogów. Tymczasem przekwalifikowanie to niejednokrotnie jedyna droga na pozostanie w zawodzie. Poza tym wprowadzenie od 2015 r. obowiązkowych zajęć języka obcego dla pięciolatków stawia niepisany wymóg dodatkowego kształcenie w zakresie np. przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego. Zgodnie choćby z tą potrzebą dyrektor może udzielić nauczycielowi skierowania na dalsze kształcenie. Poniżej zamieszczono wzór dokumentu.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Powołanie wicedyrektora

16/06/2014

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w przedszkolu, zgodnie z ramowym statutem, może być utworzone stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze. Powierzenia funkcji wicedyrektora dokuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole, rady przedszkola oraz rady pedagogicznej.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Pismo przekazujące odwołanie nauczyciela od decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

28/05/2014

W decyzji o odmowie nadania stopnia awansu dyrektor powinien zawrzeć pouczenie, w jakim trybie służy od niej odwołanie. Nauczyciel stażysta może skorzystać z prawa do odwołania od odmownej decyzji nadania mu stopnia nauczyciela kontraktowego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W takim wypadku zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego dyrektor ma 7 dni na przesłanie odwołania do organu prowadzącego przedszkole.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Powiadomienie kuratora/organu prowadzącego o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej

28/05/2014

W pracach komisji kwalifikacyjnej – a dokładniej podczas posiedzenia komisji rozpatrującej wniosek nauczyciela stażysty o nadanie mu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole i przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny w roli obserwatora. Dyrektor powinien wówczas poinformować w formie pisemnej kuratora oświaty lub organ prowadzący przedszkole o terminie i miejscu zaplanowanego posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Umowa o pracę z osobą niebędącą nauczycielem

27/05/2014

Zajęcia w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli dyrektor nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje, może być zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem. Pobierz wzór umowy o pracę na prowadzenie zajęć dodatkowych z osobą niebędącą nauczycielem.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Zawiadomienie związku zawodowego o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej

30/04/2014

Na wniosek nauczyciela w skład komisji może wchodzić przedstawiciel związku zawodowego. Dyrektor powinien w formie pisemnej powiadomić odpowiedni oddział związku zawodowego o terminie i miejscu posiedzenia komisji.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej

30/04/2014

Co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem komisji nauczyciel powinien znać termin i miejsce zaplanowanego posiedzenia. W tym celu odpowiednio wcześniej dyrektor powinien zawiadomić o tym nauczyciela, zachowując formę pisemną.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Pismo do nauczyciela o usunięcie braków formalnych

30/04/2014

Jeśli dyrektor po przeprowadzeniu analizy formalnej stwierdzi braki, powinien skierować do nauczyciela pismo, w którym wezwie nauczyciela do usunięcia braków po ich uprzednim wskazaniu.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

30/04/2014

Pierwszym zadaniem, które podejmuje dyrektor podczas postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, jest zapoznanie się z dokumentacją, którą nauczyciel załączył do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Dyrektor wypełnia arkusz analizy formalnej wniosku nauczyciela.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte