Finanse i majątek | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Finanse i majątek

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – wzór

01/07/2014

W przedszkolu publicznym jako jednostce sektora finansów publicznych należy utworzyć fundusz socjalny niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudnia placówka. Z kolei w przedszkolu niepublicznym obowiązek utworzenia funduszu socjalnego powstaje, jeśli placówka zatrudnia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (według stanu na dzień 1 stycznia danego roku). W związku z tym pracodawca opracowuje w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową lub, w przypadku jej braku, z osobą reprezentującą wszystkich pracowników regulaminu ZFŚS przedszkola, uwzględniając zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Poniżej przedstawiono wzór regulaminu ZFŚS.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

ZFŚS - oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy

14/05/2014

Przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o to świadczenie. Oznacza to, że status pracownika, czy emeryta lub rencisty nie zawsze gwarantuje otrzymanie świadczenia z ZFŚS. Wniosek o takie świadczenie musi być poparty stosownym oświadczeniem o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wnioskodawcy.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Protokół rozliczeń różnic inwentaryzacyjnych

20/12/2013

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych to ostatni etap inwentaryzacji. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego komisja inwentaryzacyjna zestawia w protokole różnice inwentaryzacyjne i ustala, w jaki sposób rozliczyć nadwyżki lub niedobory inwentaryzacyjne.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Protokół inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald

20/12/2013

Celem inwentaryzacji przeprowadzonej drogą potwierdzenia sald jest kontrola aktywów i pasywów. Zależnie od wielkości jednostki księgowy lub komisja inwentaryzacyjna przeprowadza inwentaryzację na podstawie dokumentów źródłowych i ustala, czy ilość i wielkość poszczególnych składników aktywów lub pasywów jest zgodna ze stanem faktycznym.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Protokół przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury

20/12/2013

Celem sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury jest zdanie raportu z dokonanego spisu przez komisję inwentaryzacyjną. W protokole dokonuje się spisu majątku, do którego zalicza się: środki trwałe, wyposażenie z ewidencji ilościowo-wartościowej, gotówkę w kasie oraz stan magazynu spożywczego i gospodarczego, wydaje się ocenę pomieszczeń, w których majątek jest przechowywany oraz protokołuje się napotkane w procesie inwentaryzacyjnymi trudności.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:
Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Załączniki do pobrania:
Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Załączniki do pobrania:

Wzór sprawozdania Rb-34S

12/06/2013

Sprawozdanie Rb-34S dotyczy tylko tych przedszkoli, w których działa wydzielony rachunek dochodów (na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych). Sprawozdanie Rb-34S sporządza się na półrocze i koniec roku. Składa się ono z trzech części. Część A zawiera dane z osiągniętych dochodów, część B są to wartości poniesionych wydatków, a w części C ujmuje się informacje o należnościach i zobowiązaniach.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Wzór sprawozdania Rb-Wsa

04/02/2013

Jednostki oświatowe zobligowane są do sporządzenia sprawozdania Rb-WSa, które następnie przekazują do 31 marca 2013 r. właściwej jednostce nadrzędnej, sporządzającej sprawozdanie zbiorcze. Poniżej znajduje się wzór sprawozdania Rb-Wsa do pobrania.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Raport miesięczny/roczny dla osoby ubezpieczonej

10/01/2013

Dyrektor przedszkola, będący płatnikiem składek, raz w roku wydaje pracownikom raport o informacjach przekazywanych do ZUS. Ma na to czas do 28 lutego. Informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych, przekazywanych do ZUS, dyrektor przedszkola zobowiązany jest wydać ubezpieczonemu na jego żądanie – nie częściej jednak niż raz w miesiącu.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte