MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Dokumentacja

Przykładowa samoocena nauczyciela przedszkola

15/07/2014

Celem przeprowadzenia samooceny przez nauczyciela przedszkola jest refleksja nad swoimi właściwościami indywidualnymi, takimi jak cechy osobowości, zasób wiedzy, możliwości oddziaływania wychowawczego na dzieci. Refleksyjna samoocena pozwoli wyeliminować z własnej dydaktyki nieefektywne metody nauczania, ciągle doskonalić proces kształcenia, podejmować skuteczne działania zapobiegające niepowodzeniom dzieci. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowa samoocena nauczyciela przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

15/07/2014

Na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola ustala ramowy rozkład dnia. Z kolei nauczyciel, który sprawuje opiekę nad oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia w oparciu o ramowy rozkład dnia. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy ramowy rozkład dnia uwzględniający czas aktywności dzieci w zgodzie z podstawą programową.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dziennik zajęć w przedszkolu – przykładowe zapisy

15/07/2014

Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć. W takim dzienniku należy zarejestrować dane dzieci. Ponadto po każdych zajęciach nauczyciel jest zobowiązany wpisać do dziennika temat zajęć i złożyć podpis. Poniżej prezentujemy przykładowe zapisy w dzienniku zajęć przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – wzór

01/07/2014

W przedszkolu publicznym jako jednostce sektora finansów publicznych należy utworzyć fundusz socjalny niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudnia placówka. Z kolei w przedszkolu niepublicznym obowiązek utworzenia funduszu socjalnego powstaje, jeśli placówka zatrudnia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (według stanu na dzień 1 stycznia danego roku). W związku z tym pracodawca opracowuje w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową lub, w przypadku jej braku, z osobą reprezentującą wszystkich pracowników regulaminu ZFŚS przedszkola, uwzględniając zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Poniżej przedstawiono wzór regulaminu ZFŚS.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Skierowanie nauczyciela na okresowe badania lekarskie

01/07/2014

Jednym z obowiązków dyrektora przedszkola jest czuwanie nad utrzymaniem kondycji zdrowotnej kadry nauczycielskiej. Wynika to z jednego z wymagań, jakie przed nauczycielami stawia Karta Nauczyciela. Mianowicie – należy spełniać niezbędne warunki zdrowotne, aby wykonywać zawód nauczyciela. W związku z tym dyrektorowi przysługuje prawo do skierowania nauczyciela mianowanego na badania okresowe lub badania kontrolne. Warto podkreślić, że z taki wnioskiem dyrektor może wystąpić z własnej inicjatywy i w każdym czasie, jednak skierowanie musi być celowe. Jeśli natomiast nauczyciel dwukrotnie nie zgłosi się na badanie i nie usprawiedliwi swoje nieobecności, dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z takim nauczycielem.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Skierowanie nauczyciela na dalsze kształcenie zawodowe

20/06/2014

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli z roku na rok maleją. W tym roku samorządy mogły zmniejszyć fundusze przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli do 0,5% rocznych środków, z jakich są finansowane pensje pedagogów. Tymczasem przekwalifikowanie to niejednokrotnie jedyna droga na pozostanie w zawodzie. Poza tym wprowadzenie od 2015 r. obowiązkowych zajęć języka obcego dla pięciolatków stawia niepisany wymóg dodatkowego kształcenie w zakresie np. przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego. Zgodnie choćby z tą potrzebą dyrektor może udzielić nauczycielowi skierowania na dalsze kształcenie. Poniżej zamieszczono wzór dokumentu.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Powołanie wicedyrektora

16/06/2014

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w przedszkolu, zgodnie z ramowym statutem, może być utworzone stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze. Powierzenia funkcji wicedyrektora dokuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole, rady przedszkola oraz rady pedagogicznej.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 4.): Dzieci są aktywne

11/06/2014

Aby ocenić aktywność dzieci w przedszkolu warto posłużyć się specjalnym arkuszem. Został on przygotowany pod kątem oceny pracy przedszkola w ramach wymagania 4.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:
Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Formularz pracy grupy w ramach metody „Open Space”

10/06/2014

Jednym ze sposobów przeprowadzenia rady pedagogicznej jest metoda "Open Space". Pozwala ona zaktywizować uczestników zebrania rady pedagogicznej i umożliwia wspólne opracowanie wniosków odnośnie omawianego tematu. Poniżej znajduje się do pobrania formularz pracy grupy w ramach metody „Open Space”.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte