MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Dokumentacja

Etapy procesu adaptacji dziecka w przedszkolu

19/08/2014

Okres adaptacyjny dziecka w przedszkolu rozpoczyna się od końca sierpnia, a kończy się jesienią. Poniżej prezentujemy schemat procesu przystosowania dziecka do nowego środowiska z uwzględnieniem kolejnych etapów adaptacji: od pierwszego kontaktu z nauczycielem i rówieśnikami, przez codzienne poznawanie biegu dnia przedszkolnego, po aktywny udział w życiu przedszkolnym, np. podczas uroczystości pasowania.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Instrukcja kancelaryjna w przedszkolu

18/08/2014

W przedszkolu mamy do czynienia z dokumentacją dotyczącą zarówno dzieci, ich rodziców, opiekunów, jak również dokumentację dotyczącą samego przedszkola, jego spraw administracyjnych, ekonomicznych, czy też spraw kadrowych. Tylko prawidłowe zabezpieczenie tejże dokumentacji, ale również prawidłowy jej przepływ i archiwizowanie zapewni bezproblemowe i uporządkowane funkcjonowanie przedszkola. Takim środkiem do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola w zakresie obchodzenia się z posiadaną dokumentacją jest instrukcja kancelaryjna.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Przebieg uroczystości pasowania na przedszkolaka – przykładowy scenariusz wraz z komentarzem

18/08/2014

Zakończeniem początkowego etapu pobytu dzieci w przedszkolu może być pierwsza ważna dla nich uroczystość – pasowanie na przedszkolaka. Wspólna uroczystość pokazuje, jak po kilku miesiącach dzieci potrafią reagować na swoją panią, jak przeżywają emocje czy radzą sobie same na środku sali. Należy zadbać o to, by program był atrakcyjny dla dzieci i zaproszonych rodzin, a przy tym nie wywoływał u trzylatków niepotrzebnego stresu związanego z wystąpieniem publicznym. Program uroczystości pasowania zawiera porządek przebiegu całej imprezy, przykładowe atrakcje angażujące do zabawy także starsze dzieci i dorosłych oraz praktyczne porady dla nauczycieli, o czym pamiętać, organizując to święto dla grupy trzylatków w swoim przedszkolu.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Porządek zebrania rady rodziców

13/08/2014

Na pierwszym zebraniu rady rodziców w nowym roku szkolnym należy zatwierdzić regulamin działalności rady rodziców wraz z wprowadzonymi do niego zmianami oraz dokonać wyboru zarządu spośród zgłoszonych kandydatów. Podczas zebrania rada opracowuje roczny planu pracy, m.in. opracowuje fundusz rady rodziców, w tym preliminarz wydatków dla skarbnika i ustala program wychowawczy zgodny z celem działalności rady. Poniżej umieściliśmy przykładowy przebieg posiedzenia rady rodziców.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Porządek posiedzenia rady pedagogicznej na rozpoczęcie roku szkolnego

13/08/2014

Na sierpniowym posiedzeniu rada pedagogiczna przede wszystkim planuje, opiniuje i ostatecznie zatwierdza wszystkie sprawy organizacyjne przedszkola związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i działaniami zaplanowanymi na nadchodzący rok. Na tej radzie dyrektor powinien również zapoznać nauczycieli ze sprawozdaniem z nadzoru pedagogicznego za rok 2013/2014. Na zebraniu warto również omówić wszystkie zmiany w prawie oświatowym, które wejdą w życie 1 września 2014 r., i omówić ewentualne wątpliwości zgłoszone przez nauczycieli.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Porządek posiedzenia rady pedagogicznej we wrześniu

13/08/2014

Do głównych zadań wrześniowego posiedzenia rady pedagogicznej należy zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady oraz przyjęcie planu pracy na nadchodzący rok szkolny. Podczas zebrania dyrektor przedstawia nauczycielom plan nadzoru pedagogicznego, rada z kolei opiniuje plan finansowy przedszkola oraz kandydatury nauczycieli do nagrody prezydenta, a także podpisuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu wychowawczego. Należy pamiętać, że obrady rady pedagogicznej mogą odbywać się, jeśli zostanie spełniony warunek dotyczący quorum – jego stwierdzenie należy więc uwzględnić w porządku posiedzenia.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Porządek zebrania z rodzicami

13/08/2014

Na początku września przedszkole organizuje zebranie dla rodziców. Dyrektor przedszkola lub wybrany nauczyciel zapoznaje rodziców z realizacją podstawy programowej, koncepcją pracy na rok szkolny 2014/2015 i ofertą zajęć dodatkowych. Podczas spotkania rodzice powinni również zostać poinformowani o wysokości opłat na ubezpieczenie NNW i składki rodzicielskie.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Regulamin korzystania z sali do zajeć z rytmiki

11/08/2014

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz wyprzedzając konsekwencje płynące z zaniedbań, warto przygotować regulamin korzystania z sali do zajęć rytmiki w przedszkolu. W regulaminie dyrektor powinien wskazać np., że nauczyciele sprawują opiekę nad salą do zajęć z rytmiki, odpowiadają za jej wyposażenie i stan urządzeń, przygotowują dzieci do korzystania z urządzeń takich jak drabinki czy skakanki. Regulamin powinien również określać dopuszczalną liczbę dzieci, które mogą przebywać jednocześnie w sali rytmicznej. Przygotowaliśmy dla dyrektorów przykładowy regulaminu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią, które powinni podpisać wszyscy pracownicy przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Przykładowa samoocena nauczyciela przedszkola

06/08/2014

Celem przeprowadzenia samooceny przez nauczyciela przedszkola jest refleksja nad swoimi właściwościami indywidualnymi, takimi jak cechy osobowości, zasób wiedzy, możliwości oddziaływania wychowawczego na dzieci. Refleksyjna samoocena pozwoli wyeliminować z własnej dydaktyki nieefektywne metody nauczania, ciągle doskonalić proces kształcenia, podejmować skuteczne działania zapobiegające niepowodzeniom dzieci. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowa samoocena nauczyciela przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Uchwała rady pedagogicznej przedszkola w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej

05/08/2014

Wdrożenie innowacji w przedszkolu wymaga podjęcia w tej sprawie uchwały przez radę pedagogiczną. Dyrektor przekazuje uchwałę wraz z opisem zasad innowacji i opinią rady przedszkola lub rady pedagogicznej, zgodą autora czy zespołu autorskiego oraz nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, do kuratora oświaty i organu prowadzącego przedszkole.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte