MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Dokumentacja

Świadectwo pracy

23/04/2014

Pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w razie rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy. Poniżej prezentujemy wzór świadectwa pracy do pobrania.

Załączniki do pobrania:

Zgoda na ograniczenie zatrudnienia

23/04/2014

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, aby uchronić się przed definitywnym zwolnieniem, może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia – nie mniej jednak niż do ½ etatu. Poniżej prezentujemy wzór zgody na ograniczenie zatrudnienia.

Załączniki do pobrania:

Rozwiązanie umowy z nauczycielem na czas nieokreślony z powodu cofnięcia skierowania do nauczania religii

17/04/2014

Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy na czas nieokreślony może być rozwiązany w związku z cofnięciem skierowania do nauczania religii (art. 27 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 6 Karty Nauczyciela). Poniżej prezentujemy wzór takiego dokumentu.

Załączniki do pobrania:

Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem w razie uzyskania przez niego negatywnej oceny pracy

17/04/2014

Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu w razie uzyskania przez niego negatywnej oceny pracy. Poniżej do pobrania wzór takiego rozwiązania stosunku pracy podstawie art. 27 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3.

Załączniki do pobrania:

Rozwiązanie z nauczycielem umowy na czas nieokreślony z powodu stwierdzenia niezdolności do pracy

17/04/2014

W razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy stosunek pracy ulega rozwiązaniu (art. 23 ust. 1 pkt 3 KN). Zasadę tę stosuje się zarówno do nauczyciela mianowanego, jak i nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Poniżej do pobrania wzór rozwiązania umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony z powodu niezdolności nauczyciela do wykonywania pracy.

Załączniki do pobrania:

Rozwiązanie stosunku pracy z powodu przedłużającej się choroby

17/04/2014

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania następuje w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również dni, w których w szkole nie odbywają się zajęcia. Rozwiązanie stosunku pracy następuje w tym wypadku z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy.

Załączniki do pobrania:

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 KN

17/04/2014

Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu na jego wniosek (art. 23 ust.1 pkt 1 KN). Poniżej prezentujemy do pobrania wzór takiego rozwiązania stosunku pracy.

Załączniki do pobrania:

Rozwiązanie stosunku pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi – art. 20 ust. 1 pkt 2 KN (mianowanie)

17/04/2014

W przypadku zmian organizacyjnych, częściowej likwidacji szkoły, zmniejszenia liczby oddziałów, czy zmian planu nauczania stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może zostać rozwiązany (art. 20 ust. 1 pkt 2 KN). Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem roku szkolnego, a poprzedzone musi być 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, co oznacza, iż ostatecznym terminem wręczenia wypowiedzenia jest maj danego roku kalendarzowego.

Załączniki do pobrania:

Rozwiązanie stosunku pracy w związku z całkowitą likwidacją – art. 20 ust. 1 pkt 1 KN (mianowanie)

17/04/2014

W przypadku całkowitej likwidacji szkoły stosunek pracy z nauczycielem, zatrudnionym na podstawie mianowania, rozwiązuje się na mocy art. 20 ust. 1 pkt 1. Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem roku szkolnego, a poprzedzone musi być 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, co oznacza, iż ostatecznym terminem wręczenia wypowiedzenia jest maj danego roku kalendarzowego.

Załączniki do pobrania:

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia – art. 23 ust. 4 KN (mianowanie)

17/04/2014

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić na mocy porozumienia stron. Poniżej wzór takiego porozumienia.

Załączniki do pobrania:

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte